DuckDuckGo
undefined

เครื่องมือค้นหาที่เป็นอิสระจากการถูกติดตาม

บันทึกความปลอดภัย

DuckDuckGo เป็น a software-as-a-service (SaaS) ให้บริการทั่วโลก ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนรวมทั้งผลการค้นหาที่ไม่ถูกเปิดเผยเช่นกัน อ้างอิงเหล่านี้. DDG open ข้อมูลอ้างอิงเป็นส่วนประกอบ ดูได้ที่นี่.

และมี DuckDuckGo การบริการที่แอบซ่อนด้วยที่ 3g2upl4pq6kufc4m.onion สำหรับผู้ใช้ Tor

โปรโตคอลที่รองรับ
SSL/TLS
Tor