guifi.net
เมซเน็ตเวิร์ค

เครือข่ายไร้สายที่เปิดกว้าง เป็นกลาง และฟรี สำหรับทุกคน

ข้อมูลการพัฒนา
ใบอนุญาตโปรเจกต์
รหัสต้นฉบับไม่พร้อมใช้งาน