از دست پروژه 'پریسم' یعنی برنامه نظارت جهانی آژانس امنیت ملی آریکا راحت شوید! با استفاده از این جایگزین‌های آزاد برای برنامه‌های مالکیت طلبانه، مانع گزارش فعالیت‌های آنلاین خود به دولت آمریکا (و دولت‌های دیگر) شوید.