เฟิร์มแวร์
บันทึกต่างๆ
libreCMC เป็นแหล่งที่มาของ OpenWrt ที่ได้รับการรับรองโดย FSF พร้อมกับลบ blobs ที่เป็นกรรมสิทธิ์ หาก libreCMC รองรับอุปกรณ์ของคุณให้ใช้ผ่าน OpenWrt อย่างแน่นอน.
หลีกเลี่ยง
เมซเน็ตเวิร์ค
บันทึกต่างๆ

mesh network เป็น peer-to-peer network ที่แบบกระจายศูนย์โดยมีการเชื่อมโยงทางกายภาพที่ผู้ใช้ควบคุมซึ่งโดยปกติจะเป็นแบบไร้สาย

“Mesh networking (topology) เป็นเครือข่ายประเภทหนึ่งที่แต่ละ node ต้องไม่เพียงจับและเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นรีเลย์สำหรับ node อื่นๆด้วย นั่นคือต้องร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่าย”

หลีกเลี่ยง