git-annex
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ & ซิงค์

Git-driven file management and version control.

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ทางการ
บันทึกความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติมencryption on git-annex wiki MAC อัลกอริทึมเริ่มต้นเป็น SHA-1 ซึ่งไม่ปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ่าน mac=HMACSHA512 เมือเริ่มต้นใหม่ทางไกล

โปรโตคอลที่รองรับ
GPG